Adatvédelmi szabályzat

Az új Európai Adatvédelmi Rendelet értelmében (GDPR), amelyet május 25-től kell alkalmazni:

Adatvédelemről szóló tájékoztató

Adatkezelő
Valamennyi, a személyes adatokra vonatkozó, honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenység tekintetében az adatkezelő a Fordulópont Közhasznú Egyesület. Minden, a személyes adatok általi kezelésére vonatkozó kérdéssel, ideértve az adatfeldolgozóinak listáját is, ide fordulhat: forduloponte@gmail.com

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő: Fordulópont Közhasznú Egyesület
Felelős személy: Szabóné Kiss Tünde Ágnes
Székhelye: 4501, Kemecse, Vasmegyeri u. 23.
E-mail cím:forduloponte@gmail.com
Telefonszám: +36 30 627 8880

 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Jelen szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

A jelen tájékoztató azzal a céllal készült, hogy megossza a Fordulópont Közhasznú Egyesület által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatkezelési politikáját, amelyet az adatkezelő (Egyesület) elismer. Bővebben: Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) részeit, rendelkezéseit.

Adatkezelés célja, megfogalmazása: a személyes adatokon vagy adatállományokon – automatizált vagy nem automatizált  módon – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre; érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó- egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, pl. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmü kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. A hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az elfeledtetéshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. A tiltakozáshoz való jog
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 10. Weboldalunk nem továbbít harmadik féle fele semmilyen adatot.

Cookie (süti) szabályzat

Ez a cookie (süti) szabályzat a  http://fordulopontegyesulet.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik, amely oldalon együttesen tájékozódhatnak a látogatók a Fordulópont Közhasznú Egyesület szolgáltatásairól, híreiről, eseményeiről, kiadványairól.

A cookie betû- és számkarakterekbõl álló, kisméretű fájl, amely online eszközökre kerül letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakra belép. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató online eszközét, így a honlap részére a látogatóról egyedi információk tárolódnak el. Így a látogatónak a honlapra történő későbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A legtöbb weboldal használ ilyen cookie-kat.

Hogyan használja a cookie-kat ez a weboldal?

Ezen az oldalon kétféle cookie-t használunk:

 • Munkamenet cookie: Ezek ideiglenesen elhelyezett cookie-k, csak addig mûködnek és tárolódnak, amíg a látogató a weboldalra belép (pontosabban a böngészõ bezárásáig, amikor a látogató az adott weboldalra belép). A munkamenet cookie-k segítik a  www.fordulopontegyesulet.hu weboldalt “emlékezni” arra, hogy Ön az elõzõ oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.
 • Tárolt süti (Persistent Cookies): Ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén, amely szabadon bármikor eltávolítható.
 • Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Adatkezelő, weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalait. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli ezeket.

Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:

Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a böngészõje beállításaiban. A böngésző Súgó funkciója, vagy mobil telefonja használati útmutatója lesz segítségére ebben.

Oldal tárhely és domain szolgáltatója

Oldal üzemeltetõje:

Fordulópont Közhasznú Egyesület
4501, Kemecse, Vasmegyeri u. 23.
Email: forduloponte@gmail.com
Tel: +36 30 627 8880

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Programozó:

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: weboldal fejlesztéséhez kapcsolódóan.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a programozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a programozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 • Adatkezelő az érintettről készíthet képet, videófelvételt.
 • Amennyiben a felvétel készítése önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettről, valamint a szolgáltatás igénybevételéről kizárólag az érintett hozzájárulásával készít képet, videófelvételt  és az érintett hozzájárulásának megfelelően kezeli, használja fel, így teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy közösségi oldalán (pl: Facebook oldalán).
 • Jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 • A kezelt adatok köre és célja: az érintett képmása, az általa készített alkotás fotója.
 • datkezelés céljai: az érintettről, annak beleegyezésével készített képek, videófelvételek, az érintett hozzájárulását követő felhasználása az Adatkezelõ marketingje céljából.
 • Adatkezelő kijelenti, hogy amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárul, hogy az elkészített képen, videófelvételen felismerhető, úgy az személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadók:
  • Az érintett kérheti az adat azonnali törlését és új adat készítését, a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt.
  • Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény, hogy az adatról felismerhető, úgy kérheti az adat weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését.
  • Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló ésszerű lépéseket.
  • Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről a forduloponte@gmail.com e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

A fent leírtakat az Érintett tudomásul veszi, és elfogadja.

 • Adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 • Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 • Adatközlés: miután önkéntes hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, úgy a hozzájárulásban meghatározott körben történik adatközlés, így az adatok nyilvánosságra hozása.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: Kapcsolattartás
 • Telefonszám: Kapcsolattartás

Az érintettek köre: A www.fordulopontegyesulet.hu weboldalt látogatók, kliensek, ügyfelek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 4501, Kemecse, Vasmegyeri u. 23. címre küldött levélben.
 • Email útján foruduloponte@gmail.com e-mail címen.
 • Telefonon +36 30 627 8880 számon.

Közösségi oldalak

Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+,Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon (továbbiakban: közösségi oldalak) regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és a weboldalon belül használta a közösségi oldalak által biztosított funkciókat (megosztás, like, kommentelés, stb).

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, eseményeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve annak népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.